Areál bývalé městské elektrárny Přerov

Přerov, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

49 500 000 Kč

contact_person_photo

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem přímého řízeného prodeje je soubor nemovitých věcí bývalé městské elektrárny Přerov včetně vedlejších staveb, všech součástí a příslušenství. Z historického hlediska lze tento areál označit za pilotní provozy sloužící k výrobě elektrické energie a později tepla.

Stavba objektu započala v roce 1917 a roku 1965 byl teplárenský provoz ukončen a stavby již nesloužily původním účelům. V roce 1997 přestaly být tyto prostory užívány úplně a od roku 2006 jsou zařazeny do veřejné národní databáze brownfieldů ČR.

V současné době je areál zapsán v územním plánu jako plochy občanského vybavení (viz výřez UP v galerii).

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti včetně příslušenství, vše v k.ú. Přerov:

-Pozemek parcela č.3428/1 zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí pozemku je stavba čp.3129, jiná stavba

-Pozemek parcela č.3428/2 zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba

-Pozemek parcela č.3430/41 zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba

-Pozemek parcela č.3430/42 ostatní plocha

-Pozemek parcela č.3430/43 zastavěná plocha a nádvoří
 Součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba

-Pozemek parcela č.3430/44 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba

-Pozemek parcela č.3430/52 ostatní plocha

 

Budova č.p. 3129

Pilotním objektem celého areálu je bývalá provozně administrativní budova městské elektrárny v Přerově. Historicky byl oceňovaný objekt rozdělen do čtyř vzájemně propojených provozních částí – část bývalé administrativy, bývalé dílny, strojovna a výtopna. Má celkem 4NP.

Část bývalé administrativy:
Jedná se o část provedenou ve stěnovém nosném systému z tradičních zdících materiálů, jehož fasádu tvoří lícované spárované režné zdivo. Tato část má čtyři nadzemní podlaží, 1.NP je technické, v ostatních podlažích pak byla umístěna administrativa a zázemí pro vlastní technický personál provozu. Součástí pak bylo rovněž odpovídající hygienické zázemí pro zaměstnance. Tato část je vybavena železobetonovými stopy a sedlovou střechou mírného sklonu, nesenou dřevěným krovem, krytou těžkými asfaltovými svařovanými pásy.

Část bývalé dílny:
Jedná se o část provedenou jako železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem z tradičních zdících materiálů, jehož fasádu tvoří lícované spárované režné zdivo. Tato část má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, 1.PP je technické, v ostatních podlažích pak byly umístěny dílny údržby, administrativa a odpovídající hygienické zázemí pro zaměstnance. Tato část je vybavena železobetonovými stopy, betonovým schodištěm a plochou střechou krytou těžkými asfaltovými svařovanými pásy.

Část bývalé strojovny:
Jedná se o část provedenou jako železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem z tradičních zdících materiálů, jehož fasádu tvoří lícované spárované režné zdivo. Tato část má dvě nadzemní podlaží, 1.NP bylo technické (rozvody), ve 2.NP pak byly umístěny vlastní generátory pro výrobu elektrické energie. Nad 2.NP není proveden strop, střecha je nesena ocelovými příhradovými vazníky a je elipticky zaklenuta (střešní plášť vykazuje lokální narušení a disfunkčnost), střecha je kryta plechovou krytinou. Strop nad 1.NP je řešen jako železobetonový trámový, schodiště jsou celokovová.

Část bývalá výtopny:
Jedná se o část provedenou dílem jako železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem z tradičních zdících materiálů a ocelovým sloupovím, jehož fasádu tvoří lícované spárované režné zdivo. Tato část má jedno nadzemní podlaží. Není proveden strop, sedlová střecha je mírného sklonu, nesou ji ocelové příhradové vazníky (střešní plášť vykazuje lokální narušení a disfunkčnost), střecha je kryta asfaltovými svařovanými pásy.

 

Budova bez čp

Jedná se o budovu konstrukčně provedenou, jako železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem z tradičních zdících materiálů, jehož fasádu tvoří lícované spárované režné zdivo. Tato část má dvě nadzemní podlaží. Obě podlaží jsou technická, původně v nich byla umístěna dnes nedochovaná technologie vodního hospodářství elektrárny. Provedeny jsou železobetonové trámové stropy, celokovové schodiště a plochá střecha krytá těžkými asfaltovými svařovanými pásy.

 

Komíny

Původní elektrárna byla vybavena dvěma továrními komíny provedených z cihel plných pálených, komínová tělesa jsou v celé výšce stažena ocelovými pásy.

 

Vedlejší stavba

Byly zde dříve obsaženy kanceláře, provedena je ve stěnovém nosném systému, zastřešena je sedlovou střechou mírného sklonu, kryta je těžkými asfaltovými svařovanými pásy (střecha vykazuje disfunkci, včetně lokálních narušení). Výplně okenních otvorů se nedochovaly, okna jsou zazděna.

 

Vedlejší stavba

Bylo zde dříve obsaženo olejové hospodářství, provedena je ve stěnovém nosném systému, zastřešena je pultovou střechou mírného sklonu, kryta je těžkými asfaltovými svařovanými pásy. Prosvětlení je zajištěno sestavami skleněných tvárnic. Stavba vykazuje lokální kontaminaci ropnými produkty.

 

 Vedlejší stavba

V nedalekém sousedství části pilotního objektu – bývalých dílen je situována vedlejší stavba, ve které byly dříve obsaženy trafostanice, provedena je ve stěnovém nosném systému, zastřešena je pultovou střechou mírného sklonu, kryta je těžkými asfaltovými svařovanými pásy. Prosvětlení je zajištěno sestavami skleněných tvárnic.

 

Vedlejší stavba

Při části bývalé výtopny je situována vedlejší stavba, ve které byl dříve obsažen malý sklad, provedena je ve stěnovém nosném systému, zastřešena je pultovou střechou mírného sklonu, kryta je těžkými asfaltovými svařovanými pásy (střecha vykazuje disfunkci, včetně lokálních narušení).

 

 Stavba

Na pozemku p.č.3430/47 je situována otevřená kruhová betonová jímka bez známek užívání, zarostlá náletovými dřevinami.

 

Zájmové území, ve kterém se nemovité věci nachází, se rozkládá na okraji zastavěné části Statutárního města Přerova, na pravém břehu vodoteče řeky Bečvy. Lokalitu lze označit jako území se smíšeným využitím, kde historicky převládalo využití industriální s potřebami výroby a distribuce elektrické energie. Dané pozemky tvoří část dodnes prostorově i funkčně uzavřeného areálu dopravně napojeného na průtažnou komunikaci městem Přerovem. Vlastní dopravní napojení pozemku je zajištěno jen částečně, a to přes pozemky jiného vlastníka zřízením věcného břemene ve prospěch části pozemků nabízených.

V aktuální době dochází na předmětu prodeje k rozsáhlé rekonstrukci, která zahrnuje opravu střechy a vyčištění vnitřních prostor. 
Ve městě Přerov je komplexní občanská vybavenost - obchod, služby, zdravotnická zařízení, školské zařízení, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.

Možnost i pronájmu.

Řízený přímý prodej s předkládáním cenových nabídek.

Zprostředkovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.